Linkit

Maakunnalliset toimijat

 

Kymenlaakson liitto

Kymenlaaksolaisen osakunnan aloitteesta perustettiin vuonna 1937 Kymenlaakson maakuntaliitto. Tänä päivänä Kymenlaakson Liitto on maakunnan aluekehityksestä ja maakuntakaavan laadinnasta vastaava lakisääteinen kuntayhtymä. Se toimii kahdentoista kunnan "reviirillä", johon kuuluvat Kouvolan ja Kotkan - Haminan seutukunnat. Liiton työvälineinä ovat sekä kansalliset että EU:n alueelliset kehittämisohjelmat, joilla suunnataan toimenpiteitä ja rahoitusta maakunnan kehitystä edistäviin hankkeisiin.

Kymenlaakson Liitto vastaa maakunnan yleisestä edunvalvonnasta, edistää maakunnan identiteetin vahvistumista, maakunnan tunnettuutta ja omaehtoista kulttuuri- ja kotiseututyötä. Liiton kansainväliset tehtävät keskittyvät Itämeren talousalueelle. Kymenlaakson Liitto ylläpitää Kymenlaakson kesäyliopistoa. ja sen hallinnon ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto, jossa ovat edustettuina maakunnan 12 jäsenkuntaa. Kymenlaakson Liitto toimii Karhulassa Helilän pappilassa, joka on valmistunut vuonna 1879.

 

Kymenlaakson maakuntamuseo

Kymenlaakson maakuntamuseo on kulttuurihistoriallinen museo, joka tallentaa, tutkii ja esittelee aineellista kulttuuriperintöä. Esineistöä museon kokoelmiin on kerätty 1920-luvun lopulta lähtien. Museo toimii Kymenlaakson alueen keskusmuseona. Museoon on talletettu noin 20 000 Kotkan ja Kymenlaakson historiasta kertovaa esinettä. Kymenlaaksossa on jo 1940-luvulta asti kannustettu paikallismuseoita tallentamaan oman alueensa esineistöä. Maakuntamuseon tehtäväkenttä koko Kymenlaakson kattava. Lisäksi yksi sen tärkeimmistä toiminnan osa-alueista on Kotkan ja saariston menneisyyden tallentaminen

Kymenlaakson maakuntamuseo sijaitsee Kotkassa merikeskus Vellamossa.

 

Kymenlaakson maakuntakirjasto

Maakuntakirjaston saaminen Kymenlaaksoon oli ensimmäisen kerran esillä vuonna 1963. Sekä Kotkan että Kouvolan kaupunginkirjastot olivat tehneet anomuksen maakuntakirjasto-oikeuksien saamiseksi, mutta kumpikaan ei täyttänyt maakuntakirjastolle asetettuja vaatimuksia. Uuden kirjastotalon valmistuminen Kouvolaan ratkaisi maakuntakirjastokysymyksen ja kirjasto aloitti vuonna 1971 maamme kahdeksantena maakuntakirjastona. Maakuntakirjasto kehittää muiden alueen kirjastojen tietopalvelua mm. keräämällä maakuntakokoelmaa, Kymenlaaksoa käsittelevää aineistoa tutkijoiden tarpeisiin.

Paikallista tutkimusta tukee myös maakuntakirjaston keräämä ja toimittama alueellinen bibliografia, Kymenlaakson kirjallisuus, joka vuodesta 1987 on verkossa nimellä Kymenlaakso-tietokanta. Kymenlaakson sanataiteilijat -tiedostoon on kerätty kymenlaaksolaisia kirjailijoita, runoilijoita, näytelmäkirjailijoita sekä laulunsanoituksia tekeviä henkilöitä ja heidän teoksiaan. Kirjasto sijaitsee ositteessa Salpausselänkatu 33, Kouvola.

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtion kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskus edistää luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen ja alueiden kestävää käyttöä. ELY-keskus tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja vastaa tienpidosta ja julkisen liikenteen hankinnoista toimialueellaan.

 

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta on yksi kolmesta Etelä-Suomen läänin alueellisesta taidetoimikunnasta ja sen toimialue kattaa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan päättäjiin kuuluu yhdeksän eri taiteenalojen asiantuntijaa, jotka on nimitetty kolmivuotiskaudeksi taidejärjestöjen ja -laitosten asettamien ehdokkaiden joukosta. Taidetoimikunnan lakisääteisenä tehtävänä on mm. seurata, arvioida ja edistää taiteen kehitystä toimialueellaan. Se jakaa apurahoja taiteilijoille sekä myöntää avustuksia taidealan järjestöille ja taidetapahtumien järjestäjille. Tämän ohella taidetoimikunta ideoi ja tukee eri taiteenalojen kehittämishankkeita ja edistää yhteistyötä taidealan toimijoiden kesken. Taidetoimikunnan tehtävänä on myös edistää taidealan kansainvälistä toimintaa. Taidetoimikunnan toimisto sijaitsee Kouvolassa osoitteessa Hallituskatu 7 D. Toimisto hoitaa mm. taidetoimikunnan hallintoon ja maksuliikenteeseen liittyviä asioita. Toimiston puoleen voi kääntyä kaikissa taiteenedistämistä koskevissa asioissa: apuraha- ja avustushakemuksissa, lausuntopyynnöissä, toimikunnalle osoitetuissa aloitteissa tai kutsuissa jne.

 

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistolla on toimipisteitä Kymenlaakson alueella Kouvolassa ja Kotkassa, joissa sijaitsee Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian yksiköt. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on Suomen suurin yliopistollinen täydennyskoulutusorganisaatio. Palmenian yksiköt tarjoavat ammatillista täydennyskoulutusta, tilauskoulutusta, työllistymistä edistävää koulutusta sekä kieli- ja kulttuurikursseja. Palmenia tekee myös soveltavaa tutkimusta ja toteuttaa kotimaisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita. Alueellisten kehityshankkeiden toteutuksessa Palmenia hyödyntää kaikkien 11 tiedekunnan tietotaitoa.

 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu


Kymenlaakson ammattikorkeakoulu tuottaa ammatillista osaamista läheisessä yhteistyössä työelämän sekä muiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Ammattikorkeakoulu vahvistaa alueen osaamispääomaa, innovatiivisuutta ja hyvinvointia koulutuksella, tutkimus- ja kehittämistoiminnalla sekä palvelutoiminnalla, ja sillä on myös valtakunnallisesti merkittäviä osaamisalueita. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu tarjoaa monipuolista korkeakouluopetusta Kotkassa ja Kouvolassa. Tutkintoon johtavat neljä koulutusalaa ovat sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, kulttuuriala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala.

 

ProAgria Kymenlaakso ry

ProAgria Kymenlaakso toimii maatilatalouden eri alojen ja sen sivuelinkeinojen edellytysten edistämiseksi, maatalousväestön ammattitaidon kohottamiseksi ja yleisen taloudellisen hyvinvoinnin lisäämiseksi Kymenlaakson alueella. Maaseutukeskus järjestää erilaista neuvonta ja edistämistoimintaa n. 2500 maatilan tai muun maaseutuyrityksen puitteissa. Maaseutukeskuksen päätoimipiste on Kouvolassa osoitteessa Hovioikeudenkatu 16.

 

Metsäkeskus Kaakkois-Suomi

Metsäkeskus Kaakkois-Suomi edistää toimialueellaan metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämistä. Metsäkeskus tekee työtä metsään perustuvien elinkeinojen kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. Metsäkeskus Kaakkois-Suomen toimialueeseen kuuluvat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Metsäkeskuksen päätoimisto sijaitsee Kotkan Karhulassa osoitteessa Sammonaukio 4 A.

 

Kymi Sinfonietta

Kymi Sinfonietta on energinen sinfonietta-kokoinen orkesteri, jossa on kaikkiaan 30 vakinaista soittajaa. Kymi Sinfonietta perustettiin vuonna 1999 yhdistämällä Kotkan ja Kouvolan kaupunginorkesterit. Kahden kaupungin resurssien yhdistäminen vahvisti hyvän ja ammattimaisen orkesteritoiminnan jatkumisen Kotkassa, Kouvolassa ja koko Kymenlaaksossa. Tämän yhteistyömallin lisäksi Kymi Sinfoniettan tekee ainutlaatuiseksi Suomen orkesterikartalla myös orkesterin osakeyhtiömuoto. Orkesterin ylläpitäjä on Kotkan ja Kouvolan kaupunkien omistama Kymenlaakson Orkesteri Oy. Lähes viikoittaiset konserttinsa Kymi Sinfonietta esittää sekä Kotkan konserttitalolla että Kouvolan kaupungintalolla.

 

Kymenlaakson radio

Kymenlaakson radio on yksi Suomen 20 maakuntaradiosta, jotka yhdessä valtakunnallista ohjelmaa lähettävän kanavatoimituksen kanssa muodostavat Radio Suomen. Kymenlaakson radiossa käsitellään paikallisia ajankohtaisia asioita sekä kuullaan oman maakunnan uutisia. Radio Suomen taajuudella maakuntaradion ohjelmaa voi kuunnella arkisin klo 6.30–17.30 ja lauantaisin klo 7.03–16.00. Ilta-aikaan ja viikonloppuisin Radio Suomen taajuudella lähetetään valtakunnallista ohjelmaa. Kymenlaakson radiolla on toimitukset Kouvolassa ja Kotkassa.

 

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta sijaitsee Kouvolassa. Sotilasläänin vastuualue muodostuu Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnista. Itä-Suomen Sotilaslääni on yksi puolustusvoimien neljästä sotilasläänistä. Itä-Suomen sotilaslääni toimii maavoimien komentajan alaisena alueellisena johtoportaana. Sotilasläänin komentaja esikuntineen vastaa alueensa sotilaallisten toimintojen suunnittelusta ja valmiuden säätelystä. Operatiivisena tehtävänä on oman vastuualueen puolustaminen yhdessä muiden puolustushaarojen ja Rajavartiolaitoksen joukkojen kanssa. Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta toimii myös aluehallintoviranomaisena ja vastaa alueellaan yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa. Itä-Suomen Sotilasläänin komentaja on kenraalimajuri Jukka Pennanen, ja esikuntapäällikkönä toimii eversti Teppo Lahti.